ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΗΕ

Μετά από την αλλαγή του νόμου ο έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων άλλαξε ριζικά και απαιτεί την εφαρμογή της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία αποτελείται:

  1. Κάτοψη του χώρου στην οποία απεικονίζεται το ηλεκτρικό σχέδιο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  2. Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα.
  3. Έκθεση παράδοσης της εγκατάστασης.
  4. Πρωτόκολλο κατά ΚΕΗΕ.
  5. Πρωτόκολλο κατά HD ELOT 384
  6. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου η οποία πρέπει να έχει την θεώρηση από το αντίστοιχο  σωματείο που ανήκει ο ηλεκτρολόγος.

Κατηγορίες χώρων και αντίστοιχος χρόνος ελέγχου

  1. Οικίες κάθε δεκατέσσερα χρόνια.
  2. Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά κάθε δύο χρόνια
  3. Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση επανασύνδεσης.
  4. Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε ένα χρόνο.

Έλεγχος θα γίνεται και σε περίπτωση που η εγκατάσταση πληγεί από πυρκαγιά, θεομηνία, ατυχήματα ηλεκτροπληξίας, σεισμούς και μετά από καταγγελία νομικών η φυσικών προσώπων.

Με την αλλαγή αυτή η κατασκευή των ΕΗΕ αναβαθμίστηκε και πλέον ο κάθε ηλεκτρολόγος θα είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικά ψηφιακά όργανα τα οποία είναι σε θέση να εκδίδουν ακριβή αποτελέσματα για την κατάσταση των καλωδιώσεων της γείωσης του ρελέ διαφυγής και του ηλεκτρικού πίνακα. Η παράνομη υπογραφή την οποία έβαζαν η μη αδειούχοι εγκαταστάτες πλέον έχει περιορισθεί μιας και πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της απόδειξης η του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα γίνεται κ ο αντίστοιχος κρατικός έλεγχος σε ότι αφορά την Νέα ΥΔΕ.

Σαν αποτέλεσμα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, εναρμονιστήκαμε πλήρως και προχωρήσαμε στην προμήθεια ψηφιακού οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης ΕΗΕ καθώς και στην παρακολούθηση σεμιναρίου από το διαδίκτυο ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της νέας ΥΔΕ.

Επίσης προχωρήσαμε στην αγορά του προγράμματος SEE ELECTRICAL  ώστε να μπορούμε να εκδίδουμε όλα τα σχετικά έγγραφα και παράλληλα να κρατάμε αρχείο σε όλα μας τα έργα με αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι μπορούμε να πάσα στιγμή να εκτυπώσουμε τα αντίστοιχα έγγραφα από κάθε έλεγχο,επανέλεγχο η καινούρια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

 

Το ψηφιακό όργανό πιστοποίησης ΕΗΕ Metrel-Eurotest που διαθέτουμε.